نحوه ی در دست گرفتن چوب گلف

سه مدل برای گرفتن گریپ وجود دارد

  1. Over Lap : قرار گرفتن انگشت کوچک دست راست روی انگشت اشاره دست چپ یا در فرورفتگی انگشت اشاره و انگشت میانی دست چپ
  2. Inter Lock : انگشت کوچک دست راست بین دو انگشت اشاره و میانی دست چپ قرار میگیرد و دو انگشت شصت روی گریپ و در امتداد هم
  3. Ten Finger : تمام انگشتان دو دست در امتداد هم و روی دسته چوب قرار میگیرند